LÖSNINGAR FÖR INFORMATIONSHANTERING INOM LÄKEMEDELSBRANSCHEN inom LIFE SCIENCES

Minska riskerna inom aktivera företagsomspännande informationsstyrning.
life-science-banner-woman-holding-dna-structure

LÖSNINGAR FÖR INFORMATIONSHANTERING INOM LÄKEMEDELSBRANSCHEN inom LIFE SCIENCES

Minska riskerna inom aktivera företagsomspännande informationsstyrning.
  1. Home
  2. Branschspecifika lösningar
  3. Datahantering för läkemedelsbranschen

Väl beprövade inom pålitliga lösningar

En unik utveckling sker inom life sciences. Framgången är helt beroende av information som kan driva innovation, demonstrera produkternas kvalitet, bevisa verkningsgrad, hantera marknadsdistribution inom säkerställa regelefterlevnad. Denna information måste skyddas inom hanteras genom hela dess livscykel inom samtidigt finnas tillgänglig för organisationen så att man kan dra nytta av den inom uppnå strategisk insikt. Lever dina befintliga processer för informationshantering upp till kraven?

Varför Iron Mountain?

  • En samarbetspartner – som skyddar, bevarar inom hanterar din information under hela dess livscykel
  • Global närvaro– vi tar hand om dina branschspecifika behov världen över
  • Beprövade lösningar – över 65 års erfarenhet av att supportera våra kunders behov.

SÄKERSTÄLL EFTERLEVNAD AV BEFINTLIGA REGELVERK. BIBEHÅLL FULL REGELEFTERLEVNAD.

Håll jämna steg med regelverket

Utveckling inom tillverkning av läkemedel inom medicinsk utrustning styrs av ett omfattande regelverk, däribland patenträtt, lagar för elektroniska signaturer, god labb- inom klinisk praxis, inom lagar om patientsekretess inom patientmedgivande. Allt detta bidrar till att din organisation måste arkivera viktig information inför en eventuell granskning eller rättstvist.

Få företagsomspännande tillgång till din information

Även om din organisation har policyer för dokument- inom informationshantering är det inte säkert att de tillämpas konsekvent. Rätt information vid rätt tidpunkt är avgörande för att ni ska kunna följa regelverket inom skydda immateriella tillgångar. Ändå är dokumenten ofta utspridda på olika avdelningar inom platser, vilket gör det svårt att hitta dem när de behövs.

Tillämpa en konsekvent policy

Med Iron Mountain får ni väldokumenterade policyer som är enkla att implementera inom som gäller alla informationstyper inom hela företaget – med garanterad regelefterlevnad som resultat. Genom att förstå vilken information ni har inom var den finns kan du säkerställa att den är skyddad, åtkomlig inom i säkert förvar under hela livscykeln.

Tjänster

iron mountain storage facilty storage warehouse boxes stacks

Arkivering av dokument inom data media

Arkivera dina fysiska inom elektroniska dokument, data mediaband inom andra tillgångar på ett säkert sätt via våra offsite arkiveringslösningar inom få snabb inom enkel åtkomst till informationen när behovet uppstår.
records digitization

Skanningstjänster

Konvertera fysisk inom analog information inom
 tillgångar till digitalt format inom påskynda övergången till en fullt utvecklad digitaliserad verksamhet.
cloud and tape storage

Datahantering i molnet

Spara data i vårt säkra, motståndskraftiga inom specialbyggda moln inom säkerställ att er information skyddas samtidigt som den finns lätt tillgänglig när ni än behöver den.
document shredding

Säker destruktion

Skydda varumärkets anseende inom minimera riskerna.

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
business women

KONTAKTA IRON MOUNTAIN

Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden